- Stypendium "Zachodniopomorskie talenty"
Stypendium "Zachodniopomorskie talenty"
piątek, 22 sierpnia 2014
„ Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – IV edycja” - rok szkolny 2014/2015

W dniu 27.06.2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie rozpoczął nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015.

Celem projektu jest objęcie wsparciem stypendialnym 123 szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, z terenu województwa zachodniopomorskiego.
W ramach projektu przyznawane będą stypendia uczniom szczególnie uzdolnionym, zwłaszcza w kierunkach matematyczno-przyrodniczych. Stypendia mają charakter motywacyjny i wypłacane będą w systemie miesięcznym, w wysokości nie wyższej niż 600,00 zł. Okres wsparcia obejmuje cały rok szkolny.
Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą uczniowie pełnoletni. W przypadku ucznia niepełnoletniego, wniosek przedkłada rodzic lub opiekun prawny. W projekt zaangażowani zostaną również opiekunowie stypendystów - nauczyciele i wychowawcy.
Stypendium przyznawane będzie w oparciu o takie kryteria jak:
• średnia ocen (min.4,75),
• status materialny (1078 zł netto/os. W rodzinie a w przypadku osoby niepełnosprawnej 1246 zł netto/os.),
• indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia, który monitorowany będzie przez cały rok szkolny,
• miejsce zameldowania (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących
z obszarów wiejskich oraz miejskich do 25 tys. mieszkańców).

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem zawierającym imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz z dopiskiem „Zachodniopomorskie talenty - wniosek o stypendium" w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, do 22 września 2014 r., do godz.15.30.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.stypendia.wup.pl w dziale pliki do pobrania. Informacji można zasięgnąć również w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w Biurze Projektu po nr tel. 091 42 56 177 lub 091 42 56 152.